Το ερευνητικό έργο SymbIoT θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί ένα σύνολο δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές για την υποστήριξη επαγγελματικών εφαρμογών γεωργίας ακριβείας. Θα στηρίζεται σε ένα συνδυασμό τεχνολογιών και συστημάτων όπως τo διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT), τα συστήματα προσδιορισμού θέσης GNSS, οι αισθητήρες γεωργίας ακριβείας, τα μη-επανδρωμένα οχήματα, τα συστήματα τηλεπισκόπησης, οι εφαρμογές Android κ.α. που θα συνδέονται μεταξύ τους σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Το έργο SymbIoT θα διαρκέσει 24 μήνες (Μ) και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία επαναληπτικής και σταδιακής υλοποίησης που χωρίζεται σε τρείς (3) αλληλοτροφοδοτούμενες φάσεις και πέντε (5) ενότητες εργασίας (ΕΕ). Πιο συγκεκριμένα οι ΕΕ του έργου είναι:

  • ΕΕ1 – Απαιτήσεις, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική του Συστήματος
  • ΕΕ2 – Δίκτυο Σταθμών IoT για Διαφορική GNSS Λειτουργία
  • ΕΕ3 – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πεδίου
  • ΕΕ4 – Ανάπτυξη Εργαλείων Υπολογιστικού Νέφους
  • ΕΕ5 – Αξιολόγηση και Επικύρωση Αποτελεσμάτων

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ των φάσεων και των ενοτήτων εργασίας που διέπουν την μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου διακρίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Φάση 1 (M1-M9): Κατά τη διάρκεια της, θα καθοριστούν οι ανάγκες των χρηστών, και θα προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η αρχιτεκτονική του συστήματος.

Φάση 2 (Μ3-Μ20): Θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και ενσωμάτωση των υποσυστημάτων GNSS στο σύστημα. Επιπλέον θα γίνει η ανάπτυξη των εργαλείων τελικού χρήστη καθώς και των υπηρεσιών/εργαλείων υπολογιστικού νέφους

Φάση 3 (Μ1-Μ24): Αφορά τον πιλοτικό έλεγχο και επικύρωση του συστήματος σε αντιπροσωπευτικά σενάρια γεωργίας ακριβείας. Περιλαμβάνει ακόμα τις ενέργειες διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.