Το έργο SymbIoT είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο, χρηματοδοτούμενο μέσω του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που καλείται να επιλύσει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας ακριβείας. Βασίζεται στην αξιοποίηση συστημάτων προσδιορισμού θέσης πολύ υψηλής ακρίβειας και στην ενσωμάτωση τους σε ένα, συνδεδεμένο με τεχνολογίες διαδικτύου, δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών αγρού καθώς και γεωργικών μηχανημάτων, οχημάτων και αισθητήρων που εκτελούν εργασίες στο πεδίο.

Στοχεύει στο να προσφέρει, προσιτές προς τον μέσο Έλληνα αγρότη, υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας που χαρακτηρίζονται από την πολύ υψηλή ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης, μια ακρίβεια που φτάνει ακόμη και σε επίπεδο <10 εκατοστών.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες του έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες είναι:

  • Χωρική χαρτογράφηση: Επιτρέπει στους αγρότες την ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών που είτε παραμένουν σταθερά (π.χ. όρια αγροτεμαχίου, θέσεις δέντρων, σημεία εισόδου και εξόδου) είτε μεταβάλλονται/ανανεώνονται στο πέρασμα του χρόνου (π.χ. σημεία παρατηρήσεων, δειγματοληψιών, θέσεις εφαρμογών). H ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων λειτουργεί υποστηρικτικά σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων γεωργίας ακριβείας (προσανατολισμένων στη λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία, σπορά, συγκομιδή κλπ.) με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Πλοήγηση γεωργικού εξοπλισμού: Επιτρέπει στους αγρότες να καθορίζουν τις διαδρομές του αγροτικού εξοπλισμού, όπως τα τρακτέρ, με μεγάλη ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος καυσίμων και η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
  • Αυτόματη πλοήγηση: Επιτρέπει τη χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων και αυξάνει την αυτοματοποίηση στον αγρό. Οι αγρότες θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Η αυτόματη πλοήγηση μπορεί να κάνει χρήση των σχεδιασμένων διαδρομών γεωργικού εξοπλισμού και να λειτουργήσει σε πραγματικό χρόνο.
Οι υπηρεσίες του έργου αναμένεται να επιτύχουν τα παρακάτω μετρήσιμα αποτελέσματα:

Περιγραφή Δείκτες απόδοσης (KPIs)
Βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • >25% αύξηση της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης
  • 20%-50% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των γεωργικών οχημάτων, αναλόγως με την αποστολή που εκτελούν
  • 10%-30% μείωση στις εκπομπές CO2
  • >20% μείωση στην κατανάλωση αρδευτικού νερού