Ενσωμάτωση GNSS δυνατοτήτων σε τηλεμετρικούς σταθμούς αγρού για προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πλοήγησης και γεωργίας ακριβείας

Αξιοποίηση διαφορικών μεθόδων GNSS

Αναβαθμιση του δικτύου αγρο-κλιματικών τηλεμετρικών σταθμών GAIAtrons, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν και ως μόνιμοι σταθμοί βάσης (base) GNSS και να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο τα κινητά μέρη του συστήματος (rovers)

Υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας

Το έργο SymbIoT είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο, χρηματοδοτούμενο μέσω του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που καλείται να επιλύσει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας ακριβείας προσφέροντας υπηρεσίες χωρικής χαρτογράφισης, αυτόματης πλοήγησης και πλοήγησης γεωργικού εξοπλισμού

Υψηλή ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης

Το έργο SymbIoT στοχεύει στο να προσφέρει, προσιτές προς τον μέσο Έλληνα αγρότη, υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας που χαρακτηρίζονται από την πολύ υψηλή ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης, μια ακρίβεια που φτάνει ακόμη και σε επίπεδο <10 εκατοστών.

Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και άλλες τεχνολογίες

Θα στηρίζεται σε ένα συνδυασμό συμπληρωματικών τεχνολογιών και συστημάτων που αφορούν προηγμένα συστήματα προσδιορισμού θέσης GNSS, τo διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT), πρωτόκολλα επικοινωνίας, μη-επανδρωμένα μέσα, συστήματα παρατήρησης γης κ.α. που θα συνδέονται μεταξύ τους σε μια ενιαία πλατφόρμα.