Προσιτές προς τον μέσο Έλληνα αγρότη, υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας

Ενσωμάτωση GNSS δυνατοτήτων σε τηλεμετρικούς σταθμούς

Βασίζεται στην αξιοποίηση συστημάτων προσδιορισμού θέσης πολύ υψηλής ακρίβειας και στην ενσωμάτωση τους σε ένα, συνδεδεμένο με τεχνολογίες διαδικτύου, δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών αγρού καθώς και γεωργικών μηχανημάτων, οχημάτων και αισθητήρων που εκτελούν εργασίες στο πεδίο.

Υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας

Το έργο SymbIoT είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο, χρηματοδοτούμενο μέσω του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που καλείται να επιλύσει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας ακριβείας.

Υψηλή ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης

Το έργο SymbIoT στοχεύει στο να προσφέρει, προσιτές προς τον μέσο Έλληνα αγρότη, υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας που χαρακτηρίζονται από την πολύ υψηλή ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης, μια ακρίβεια που φτάνει ακόμη και σε επίπεδο <10 εκατοστών.

Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT)

Θα στηρίζεται σε ένα συνδυασμό συμπληρωματικών τεχνολογιών και συστημάτων που αφορούν προηγμένα συστήματα προσδιορισμού θέσης GNSS, τo διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT), πρωτόκολλα επικοινωνίας, μη-επανδρωμένα μέσα, συστήματα παρατήρησης γης κ.α. που θα συνδέονται μεταξύ τους σε μια ενιαία πλατφόρμα.